Jesteś tutaj: Start / Tryb działania

Tryb działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Prawa Oświatowego
w szczególności:
1) realizowanie prawa dziecka do wychowania i opieki, odpowiedniego do wieku
i osiągniętego rozwoju,
2) wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny,
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
4) umożliwienie pobierania nauki i opieki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
5) opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
6) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w przedszkolu,
7) upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw ochrony środowiska,
8) opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych,
9) upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu,
10) kształtowanie u dzieci postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym,
11) zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci przez
organizowanie zajęć dodatkowych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
12) upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci przedszkolnych.
Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania
przedszkolnego jest:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka regionalnego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Cele z punktu 3 realizowane są we trzech obszarach działalności edukacyjnej
przedszkola:
1) Fizycznym
2) Emocjonalnym
3) Społecznym
4) Poznawczym

5. Przedszkole realizuje również zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa,
w szczególności, w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu wychowania i nauczania, korygowanie mikrodeficytów, w tym zaburzeń zachowania.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska wychowanków,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
i umożliwieniu ich zaspokojenia,
3) wspieraniu dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,
4) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dzieci, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
7) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.


8. Sposób organizowania wczesnego wspomagania dzieci w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Zasady organizowania indywidualnego nauczania w przedszkolu określają odrębne
przepisy.

10. Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w przedszkolu
określają odrębne przepisy.

11. Przedszkole tworzy okazje, z uwzględnieniem wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dziecka
niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka do podjęcia wczesnej
interwencji specjalistycznej,
2) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań przedszkola,
4) umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola,
5) organizacji zajęć dodatkowych na życzenie rodziców,
6) dostosowanie czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb
rodziców,
7) uwzględnienie opinii rodziców w sprawie organizacji dnia w oddziale i o czasie odbywania się zajęć dodatkowych.

12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem,
2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp o ppoż. (zgodnie z odrębnymi przepisami).

13. W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę:
1) dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera rodzic lub osoba upoważniona przez rodziców,
2) osobą upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola może być osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka,
3) osoba upoważniona może odebrać dziecko wyłącznie na podstawie pisemnego
upoważnienia rodziców (prawnych opiekunów), które zawiera: imię i nazwisko osoby
upoważnionej, nr jej dowodu osobistego, datę dnia w którym ma być odebrane, podpis upoważniającego rodzica,
4) rodzic lub osoba upoważniona oddaje dziecko pod opiekę nauczycielowi i odbiera je od nauczyciela z sali zajęć,
5) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zawarte są
w ,,Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 2 Kraina Wesołej
Zabawy” w Koninie.

14. Przedszkole dostosowuje sposoby i metody oddziaływania w celu umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie
Data utworzenia:2018-03-28
Data publikacji:2018-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Maria Trzuskolas
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:951