Jesteś tutaj: Start / Informacja publiczna

Informacja publiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY OGÓLNE
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r
Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie
obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej
to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2). 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach
określonych  w przepisach.
Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji, 
  • przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
    publicznego, 
  • wglądu do dokumentów urzędowych, 
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 
    powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU 
Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację
publiczną, która podlega upublicznieniu tj. o:
  • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, 
  • organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje; 
  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach
    załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania,
    prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; 
  • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych,
    programach dotyczących realizacji zadań publicznych; 
  • danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach
    publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen
    dokonywanych przez organy władzy publicznej; 
  • majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.
Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze: 
  • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • udostępnienia na wniosek zainteresowanego, 
  • wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych
    i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia, 
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
    terminale informacyjne. 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność                 
(ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa,
skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,                                   
od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK.
Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona                          
w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,
osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,
wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć                              
w Kancelarii Przedszkola.

Wniosek do pobrania w formacie PDF dostpny jest >>>TUTAJ<<<


OPŁATY
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Przedszkole będzie
musiał ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we
wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje
powiadomiony o wysokości opłaty. 
Dostęp do informacji jest płatny w wysokości: 
   a)  za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-4 - 0,50zł
        za każdą stronę,
   b)  zapisanie informacji na nośniku informatycznym: 
        na dyskietce 3,5 i CD-ROM będącej własnością Przedszkola - 2,00zł, 
   c)  za przesłanie drogą pocztową: 
        kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej                        
        w cenniku opłat pocztowych Poczty Polskiej S.A za przesyłki listowe,
        zwiększone o 2,00zł, 
        informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłatę
        w wysokości 5,00 zł.
O wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej Wnioskodawca zostaje
powiadomiony w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje „ bez zbędnej zwłoki”, nie później                           
niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe
jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni)
o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY.
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje
odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 2
Data utworzenia:2018-03-28
Data publikacji:2018-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Maria Trzuskolas
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:991