Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.przedszkolenr2.konin.pl

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowe: 2018.10.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.02.24.

Strona internetowa Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2020.03.12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Jolanta Trzuskolas dyrektor@przedszkole2.konin.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 242 03 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” mieści się przy ulicy Noskowskiego 4, 62-510 w Koninie jest to budynek dwupoziomowy w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • 6 grup przedszkolnych,
 • Pomieszczenia administracyjne,
 • Pomieszczenia socjalne.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od strony ulicy Wieniawskiego : niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony ulicy Noskowskiego: niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony ulicy Bacewicz dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ,  przy schodach znajduje się podjazd po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim,  drzwi wejściowe otwierane ręcznie,
 • wejście od strony ulicy Wieniawskiego posiada bramę wjazdową brak jest wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na poziomie +1: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio na pierwszy poziom Przedszkola.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.

Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Podjazd: tak -  zamontowana przy schodach, prowadzących do budynku (wejście od strony ulicy Bacewicz).

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Przedszkola brak jest miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim przy ulicy Wieniawskiego i Noskowskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres: przedszkole@przedszkole2.konin.pl,
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 63 242 03 29 lub 63 245 48 27 .

Inne informacje.

Dojazd do budynku Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie :

 • autobusem MZK: do przystanku Chopina przystanek przy Sądzie Rejonowym
 • samochodem: ulicą od strony Chopina w kierunku ul. Wieniawskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 2
Data utworzenia:2018-03-28
Data publikacji:2018-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Maria Trzuskolas
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1072

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-16 09:07:50AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2020-03-24 07:05:16AdministratorZmiana treści dokumentu.Deklaracja dostępności